دانشگاه علمی کاربردی شهید رستمی

جلسه هماهنگی فصل نامه دانشجویی کارآفرینان فردا مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی

جلسه هماهنگی فصل نامه دانشجویی کارآفرینان فردا مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی

فصل نامه کارآفرینان فردا، شماره اول ، زمستان 1399

فصل نامه کارآفرینان فردا، شماره اول زمستان 1399 مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی