دانشگاه علمی کاربردی شهید رستمی

گزارش رویداد شتاب حفاظت و توسعه سرمایه انسانی مرکزآموزش علمی کاربرد شهید رستمی

اولین رویداد شتاب حفاظت و توسعه سرمایه انسانی در مرکزآموزش علمی کاربرد شهید رستمی برگزار شد

کارگاه آموزشی نحوه ارائه استارت آپی درمرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی

کارگاه آموزشی نحوه ارائه استارت آپی مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی ( نزاجا)

گزارش امور فرهنگی و دانشجویی مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی 1399

گزارش عملکرد امور فرهنگی و دانشجویی مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی 1399