دانشگاه علمی کاربردی شهید رستمی

کارگاه فرهنگی باید ها ونباید های انتخاب فرد اصلح مرکزآموزش علمی کاربرد شهید رستمی

کارگاه فرهنگی باید ها ونباید های انتخاب فرد اصلح و گفتمان مجازی در زمینه انتخابات

کارگاه فرهنگی باید ها ونباید های انتخاب فرد اصلح و گفتمان مجازی در زمینه انتخابات با تدریس حجت الاسلام مجید صفی خانی از اساتید برجسته دانشگاه در تاریخ 25 خرداد 1400 در بستر وبسایت دانشگاه اجرا گردید .

چکیده ای از سخنان حجت الاسلام صفی خانی در زمینه معیار های انتخاب حاکم اسلامی :

پوستر کارگاه :

گارگاه آموزشی انتخاب با حضور مدیر فرهنگی مرکز آموزش علمی کاربری شهید رستمی:

گارگاه آموزشی انتخاب با حضور مدیر فرهنگی مرکز آموزش علمی کاربری شهید رستمی
گارگاه آموزشی انتخاب با تدریس حجت الاسلام مجید صفی خانی در مرکز آموزش علمی کاربری شهید رستمی

مرکز اموزش علمی کاربردی شهید رستمی نزاجا