دانشگاه علمی کاربردی شهید رستمی

مسئولین پژوهش

مسئول امور پژوهشی مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی :

جناب استاد ناصر ابراهیمی

ملاقات حضوری با هماهنگی قبلی

شماره تماس :09177152926