دانشگاه علمی کاربردی شهید رستمی

مسئولین اداری مالی

مسئول بخش مالی مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی

.

جناب آقای مسلم قاسمی

شماره تماس :

071-32292742

ملاقات حضوری :

روزهای : شنبه تا چهارشنبه

شیراز – حد فاصل چهارراه باغ تخت و میدان آزادی- روبروی ستاد فرماندهی نیروی انتظامی-مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی

مسئول بخش اداری مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی

.

جناب آقای امید گشتاسبی

شماره تماس :

071-32292742

ملاقات حضوری :

روزهای : شنبه تا چهارشنبه

شیراز – حد فاصل چهارراه باغ تخت و میدان آزادی- روبروی ستاد فرماندهی نیروی انتظامی-مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی