دانشگاه علمی کاربردی شهید رستمی

مسئولین فرهنگی دانشجویی

معاونت فرهنگی، دانشجویی مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی

علیرضا شیرصفت

.

جناب آقای علیرضا شیرصفت

شماره تماس :

071-32292742

ملاقات حضوری :

روزهای : شنبه تا چهارشنبه

شیراز – حد فاصل چهارراه باغ تخت و میدان آزادی- روبروی ستاد فرماندهی نیروی انتظامی-مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی

کارشناس دانشجویی مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی

.

جناب آقای کریم شفیعی حقیقی

شماره تماس :

071-32292742

ملاقات حضوری :

روزهای : شنبه تا چهارشنبه

شیراز – حد فاصل چهارراه باغ تخت و میدان آزادی- روبروی ستاد فرماندهی نیروی انتظامی-مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی

کارشناس روابط عمومی و فرهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی

.

جناب آقای حسین مبارکی

شماره تماس :

071-32292742

ملاقات حضوری :

روزهای : شنبه تا چهارشنبه

شیراز – حد فاصل چهارراه باغ تخت و میدان آزادی- روبروی ستاد فرماندهی نیروی انتظامی-مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی

کارشناس روابط عمومی و فرهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی

.

جناب آقای حامد توسلی مرام

شماره تماس :

071-32292742

ملاقات حضوری :

روزهای : شنبه تا چهارشنبه

شیراز – حد فاصل چهارراه باغ تخت و میدان آزادی- روبروی ستاد فرماندهی نیروی انتظامی-مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی