دانشگاه علمی کاربردی شهید رستمی

مسئولین آموزشی

مدیر آموزش و پژوهش مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی
سرهنگ سعید بهبود

.

جناب آقای سعید بهبود

شماره تماس :

071-32292742

ملاقات حضوری :

روزهای : شنبه تا چهارشنبه

شیراز – حد فاصل چهارراه باغ تخت و میدان آزادی- روبروی ستاد فرماندهی نیروی انتظامی-مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی

کارشناس آموزش مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی

.

جناب آقای کریم شفیعی حقیقی

شماره تماس :

071-32292742

ملاقات حضوری :

روزهای : شنبه تا چهارشنبه

شیراز – حد فاصل چهارراه باغ تخت و میدان آزادی- روبروی ستاد فرماندهی نیروی انتظامی-مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی

مدیرگروه رشته مدیریت مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی
علیرضا شیرصفت

.

جناب آقای علیرضا شیرصفت

شماره تماس :

071-32292742

ملاقات حضوری :

روزهای : شنبه تا چهارشنبه

شیراز – حد فاصل چهارراه باغ تخت و میدان آزادی- روبروی ستاد فرماندهی نیروی انتظامی-مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی

مدیر گروه رشته تربیت بدنی مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی

.

جناب آقای جعفرگویا

شماره تماس :

071-32292742

ملاقات حضوری :

روزهای : شنبه تا چهارشنبه

شیراز – حد فاصل چهارراه باغ تخت و میدان آزادی- روبروی ستاد فرماندهی نیروی انتظامی-مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی

مدیر گروه رشته مکانیک مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی
جعفرگویا

جناب آقای جعفرگویا

شماره تماس :

071-32292742

ملاقات حضوری :

روزهای : شنبه تا چهارشنبه

شیراز – حد فاصل چهارراه باغ تخت و میدان آزادی- روبروی ستاد فرماندهی نیروی انتظامی-مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی