دانشگاه علمی کاربردی شهید رستمی

آیین نامه و فرمهای آموزشی

آیین نامه و فرمهای آموزشی پر کاربرد آموزشی :

1- آیین نامه کاربینی <<< مشاهده >>>

———

جدید – دانلود فرم گزارش کاربینی ویژه تکمیل توسط اساتید <<< download >>>

2- آیین نامه کارورزی <<< مشاهده >>>

——-

جدید – دانلود فرم گزارش کارورزی ویژه تکمیل توسط اساتید<<< download >>>

3 – صورتجلسه شوراي حل اختلاف و ارشاد دانشجويي <<< download >>>

4- آیین نامه و فرم های فارغ التحصیلی <<< مشاهده >>>

5- تعهد نامه بدو ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی <<< download >>>

6- گواهي رسيد نامه جهت ثبت در پرونده – دانشگاه علمی کاربردی<<< download >>>

7- ابلاغيه حکم انضباطي ـ شوراي حل اختلاف و ارشاد دانشجويي دانشگاه علمی کاربردی<<< download >>>

8- برگه مشخصات علمي، آموزشي و پرسنلي اعضاي شوراي حل اختلاف و ارشاد دانشجويي مرکز آموزش علمي ـ کاربردي<<< download >>>

9- حکم انضباطي اخطار کتبي بدون درج در پرونده (بند 3) – دانشگاه علمی کاربردی <<< download >>>

10-حکم انضباطي تذکر کتبي بدون درج در پرونده- دانشگاه علمی کاربردی <<< download >>>

11- خلاصه پرونده و انشاء راي شوراي حل اختلاف و ارشاد دانشجويي- دانشگاه علمی کاربردی <<< download >>>

12- خلاصه وضعيت درسي و تحصيلي دانشجو- دانشگاه علمی کاربردی<<< download >>>

13- دعوت به مصاحبه نوبت اول- دانشگاه علمی کاربردی<<< download >>>

14- دعوت به مصاحبه نوبت دوم ـ احضاريه- دانشگاه علمی کاربردی<<< download >>>

15- دفاعيه دانشجو درخصوص گزارش تخلف انضباطي- دانشگاه علمی کاربردی<<< download >>>

16- طرح روی جلد<<< download >>>

17- فرم ث4 برگه مصاحبه گواه شاهد-دانشگاه علمی کاربردی <<< download >>>

18- فلوچارت عملکرد کمیته-دانشگاه علمی کاربردی <<< download >>>

19- گزارش تخلف انضباطی در جلسه آزمون – دانشگاه علمی کاربردی <<< download >>>

20- گزارش شکايات و يا تخلف انضباطي دانشجويي- دانشگاه علمی کاربردی <<< download >>>

آیین نامه ها ، قوانین و مقررات عمومی آموزش در دانشگاه علمی کاربردی

قوانین و مقررات آموزشی مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی

سال تحصيلي در دانشگاه علمی کاربردی :

در دانشگاه علمی کاربردی هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي یک نیمسال تابستاني است و هر نيمسال تحصيلي شامل 16 هفته و هر دوره تابستاني شامل 6 هفته، آموزشی است .

واحد هاي درسي ، طول مدت تحصيل وتعداد واحد ها:

در دانشگاه علمی کاربردی هر دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي حداقل 12 وحداكثر 20 واحد درسي را انتخاب نمايند .

در دانشگاه علمی کاربردی در آخرين نيمسال تحصيلي دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است.

در دانشگاه علمی کاربردی تعداد واحد هاي انتخابي در دوره تابستاني حداكثر 6 واحد درسي است.

در دانشگاه علمی کاربردی حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته 3 سال با رای کمیسیون موارد خاص می باشد .

تفاوت کارداني ناپيوسته وکارشناسی ناپیوسته در دانشگاه علمی کاربردی :

در دانشگاه علمی کاربردی کارداني ناپيوسته شامل دانش آموختگاني که پس از گذراندن دوره متوسطه وارد دوره کارداني شده باشند و کارشناسی ناپیوسته شامل دانش آموختگانی است که پس از گذراندن دوره کاردانی وارد دوره کارشناسی می شوند .

حضور وغياب در دانشگاه علمی کاربردی :

حضور در جلسات درس داشگاه علمی کاربردی

در دانشگاه علمی کاربردی حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به درس الزامي است غیبت دانشجو در هر درس نباید بیشتر از سه جلسه مجاز تجاوز کند . در غیر اینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود.

در دانشگاه علمی کاربردی غيبت غير موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است

در دانشگاه علمی کاربردی تشخيص موجه بودن غيبت در جلسات درس ودر امتحان به عهده شوراي آموزشي مرکز 11 تهران است.

حذف اضطراري در دانشگاه علمی کاربردی :

در دانشگاه علمی کاربردی در صورت اضطرار، دانشجو مي تواند تا 5 هفته مانده به پايان نيمسال تحصيلي، درس یا دروس خود را با تأييد گروه آموزشي مربوط حذف كند.

در دانشگاه علمی کاربردی برای دانشجویان ترمی حداقل نمره قبولي در هر درس 10و پودمانی 12 است دانشجويي كه در هر يك از دروس الزامي مردود شود در اولين فرصت ملزم به تكرار آن است با اين حال نمرات كليه دروس اعم از قبولي يا مردودي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين منظور مي شود .

در دانشگاه علمی کاربردی برای دانشجویان پودمانی حداقل نمره قبولي در هر درس 12 است دانشجويي كه در هر يك از دروس الزامي مردود شود در اولين فرصت ملزم به تكرار آن است با اين حال نمره قبولی جایگزین نمره مردودی می شود و در کارنامه دانشجو ثبت می شود .

توجه : شهریه دروس حذفی در دانشگاه علمی کاربردی عودت داده نمی شود .

حذف پزشکی در دانشگاه علمی کاربردی :

در دانشگاه علمی کاربردی دانشجویان متقاضی حذف پزشکی در موارد بستری در بیمارستان موظفند پس از ترخیص از بیمارستان حداکثر تا 24 ساعت پس از تاریخ امتحان مدارک پزشکی لازم را به دانشگاه ارائه دهند سپس درخواست‌های تأیید شده ، در شورای آموزشی دانشگاه مطرح و تنها در صورت نظر موافق شورا، حذف پزشکی پذیرفته می¬شود در غیر این صورت برای درس مذکور نمره صفر درج می گردد.

نام نويسي مشروط در دانشگاه علمی کاربردی :

در دانشگاه علمی کاربردی ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال تحصيلي نبايد كمتر از 12 باشد، در غير اينصورت نام نويسي دانشجو در نيمسال بعد به صورت مشروط اعلام خواهد شد .

در دانشگاه علمی کاربردی دانشجويي كه به صورت مشروط نام نويسي مي كند به جز در آخرين نيمسال تحصيلي حق انتخاب بيش از 14 واحد درسي را ندارد .

در دانشگاه علمی کاربردی مرخصي تحصيلي دانشجو مي تواند در هر يك از دوره هاي كارداني و كارشناسي براي 2 نيمسال متوالي يا متناوب از مرخصي تحصيلي استفاده كند .

در دانشگاه علمی کاربردی مدت مرخصي تحصيلي جزء حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب مي شود .

در دانشگاه علمی کاربردی تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبي حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي هر نيمسال توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسليم گردد.

در دانشگاه علمی کاربردی دانشجو در نيمسالي كه از مرخصي استفاده مي نمايد موظف است شهريه ثابت آن نيمسال را بپردازد .

در دانشگاه علمی کاربردی مرخصی تحصیلی در نخستین نیمسال پذیرش امکان پذیر نمی باشد .

انصراف از تحصيل در دانشگاه علمی کاربردی :

در دانشگاه علمی کاربردی ترك تحصيل بدون اجازه دانشگاه محل تحصيل انصراف از تحصيل محسوب مي شود و دانشجوي منصرف از تحصيل حق ادامه تحصيل ندارد.

در دانشگاه علمی کاربردی دانشجويي كه بخواهد از تحصيل منصرف شود بايد درخواست انصراف خود را شخصاً به اداره آموزش دانشگاه تسليم نمايد.

در دانشگاه علمی کاربردی در صورتي كه دانشجويی از تحصيل منصرف شود موظف است علاوه بر تسويه حساب كليه نيمسال هاي تحصيلي كه مشغول به تحصيل آن بوده است، هزينه انصراف معادل شهريه ثابت و متغير يك نيمسال رابپردازد .

شرایط انتقالی و مهمان در دانشگاه علمی کاربردی :

در دانشگاه علمی کاربردی انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر در همان رشته ومقطع تحصيلي است. انتقال هر دانشجو به هر يک از دانشگاه هاي استان تهران ممنوع است.

در دانشگاه علمی کاربردی انتقال دانشجو به شرط موافقت دانشگاههاي مبدأ و مقصد در دو استان بلامانع مي باشد .

در دانشگاه علمی کاربردی مدارك فراغت از تحصيل دانشجوي انتقالي توسط دانشگاه مقصد صادر مي شود ودر آن مدرك تعداد واحد هاي گذرانده شده دانشجو و مجموع واحد ها در دانشگاه هاي مبدأ ومقصد با ذكر ميانگين نمرات آنها و سوابق تحصيلي دانشجو قيد مي شود .

در دانشگاه علمی کاربردی انتقال دانشجو در طول مدت تحصيل، در هر مقطع تحصيلي فقط يكبار مجاز است .

در دانشگاه علمی کاربردی ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه مشروط بر اين است كه دانشجو حداقل يك نيمسال تحصيلي خود را در دانشگاه مبدأ گذارنده باشد .

در دانشگاه علمی کاربردی ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه براي گذراندن يك يا چند درس به صورت تكدرس با نظر دانشگاه مبدأ و موافقت دانشگاه مقصد بلامانع است.

در دانشگاه علمی کاربردی واحد هايي راكه دانشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد مي گذارند، دانشجو باید کارنامه مهمانی خود را با مهر و امضا دانشگاه مقصد جهت ثبت نمرات به دانشگاه مبدا تحویل دهد و مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي ميهمان در هر صورت توسط دانشگاه مبدأ صادر خواهد شد.

تغيير رشته در دانشگاه علمی کاربردی :

در دانشگاه علمی کاربردی دانشجو در طول دوران تحصيل در مقطع كارداني وكارشناسي مي تواند با داشتن شرايط زير و موافقت گروه آموزشي ذيربط از يك رشته به رشته ديگر در يك گروه آموزشي و همان دانشگاه تغيير رشته بدهد.و بر اساس کف معدل هر دو رشته سنجیده می شود و موافقت آن به صورت تایید کمیسیون موارد خاص دانشگاه جامع می‌باشد .

در دانشگاه علمی کاربردی دانشجو در هر يك از مقاطع تحصيلي تنها يك بار مي تواند تغيير رشته دهد.

در دانشگاه علمی کاربردی تغيير رشته در مقاطع تحصيلي همسطح صورت مي گيرد . در غير اينصورت فقط از مقطع بالاتر به مقطع پايين تر امكان پذير است . در صورت موافقت با تقاضاي تغيير رشته دانشجو موظف است در اولين فرصت در رشته جديد نام نويسي وپس از نام نويسي دانشجو حق بازگشت به رشته قبلي را ندارد .

در دانشگاه علمی کاربردی دروسي كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است در گروه آموزشي رشته جديد بررسي و معادل سازي مي شود و فقط دروسي از وي پذيرفته مي شود كه به تشخيص گروه آموزشي با دروس رشته جديد اشتراك محتوايي داشته باشد و نمره هر يك از آن دروس نيز از 12 كمتر نباشد.

معرفي به استاد در دانشگاه علمی کاربردی :

در دانشگاه علمی کاربردی در صورتيکه دانشجويي کليه دروس عملي و نظري خويش را گذرانده باشد و براي فراغت از تحصيل نياز به گذراندن حداکثر 4 واحد نظري داشته باشد مي تواند پس از موافقت دانشگاه تا سقف 4 واحد، و با اخذ مجوز کميسيون موارد خاص دانشگاه دروس باقی مانده را بصورت معرفي به استاد امتحان دهد. انجام امتحان در پایان تمامی دوران تحصیل دانشجو در ترم آخر می باشد .

در دانشگاه علمی کاربردی شهریه دروس معرفی به استاد : شهریه ثابت ندارد و فقط شهریه درس اخذ می گردد.

معادلسازي دروس در دانشگاه علمی کاربردی :

در دانشگاه علمی کاربردی در صورتي که دانشجو قبل از ورود به تحصيلات دانشگاه دروسي را در مؤسسه آموزش عالي ديگري که مورد تاييد وزارت علوم ، فن آوری و تحقیقات گذرانده باشد، مي تواند دروسي را که از نظر سرفصل و محتوي حداقل 80٪ تشابه به سرفصل دروس مورد نظر داشته و تعداد واحد درسي مشابه اي را داشته باشد را معادلسازي نمايد. لازم به ذکر است نمره درس مورد نظر نبايد از 12 کمتر باشد برای دوره پودمانی و نمره کمتر از 10 برای دوره ترمی می باشد .معادلسازي از طريق گروه آموزشي صورت مي پذيرد.

دروس جبرانی در دانشگاه علمی کاربردی :

الف)رشته مرتبط با دوره کارشناسي : نيازي به گذراندن دروس جبراني ندارد.

ب)رشته غيرمرتبط با دوره کارشناسي: گذراندن 8 واحد دروس جبراني.

نکته 1 : در تمامي موارد فوق برنامه ريزي و ارائه دروس با نظر شوراي آموزشي دانشگاه صورت مي‌پذيرد.

جهت گرفتن تأییدیه تحصیلی دوره متوسطه برای دانشجویان کاردانی

یک برگ تصویر مدارک فارغ التحصیلی مقاطع مذکور را به اداره پست، باجه تأییدیه ارزش تحصیلی ارائه داده و پس از انجام اقدامات لازم، برگه های رسید پستی را به اداره آموزش کل دانشگاه تحویل دهند.

فراغت از تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی :

در دانشگاه علمی کاربردی دانشجویی که کلیه واحدهای درسی دوره را طبق برنامه مصوب و براساس مقررات این آیین نامه با موفقت گذرانده باشد فارغ الحصیل آن دوره شناخته می شود .

فایل کارگاه آموزشی قوانین و مقرارت آموزشی دانشگاه علمی کاربردی

فایل فوق قابل دانلود می باشد … موفق باشید … مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی