دانشگاه علمی کاربردی شهید رستمی

جلسه هم اندیشی مسئولان واساتید مرکز علمی کاربردی شهید رستمی

جلسه هم اندیشی مسئولان واساتید مرکز علمی کاربردی شهید رستمی خرداد 1400

گزارش رویداد شتاب حفاظت و توسعه سرمایه انسانی مرکزآموزش علمی کاربرد شهید رستمی

اولین رویداد شتاب حفاظت و توسعه سرمایه انسانی در مرکزآموزش علمی کاربرد شهید رستمی برگزار شد

کارگاه آموزشی نحوه ارائه استارت آپی درمرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی

کارگاه آموزشی نحوه ارائه استارت آپی مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی ( نزاجا)

فراخوان رویداد شتاب مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی

فراخوان شرکت در رویداد شتاب مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی

برنامه درسی رشته مکانیک ترم دوم 99-1400

برنامه درسی رشته مکانیک خودرو ترم دوم 99-1400 مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی

برنامه درسی رشته تربیت بدنی ترم دوم 99-1400

برنامه درسی رشته تربیت بدنی ترم دوم 99-1400 مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی