دانشگاه علمی کاربردی شهید رستمی

رشته کارشناسی مدیریت اموراداری و منابع انسانی

معرفی رشته کارشناسی مدیریت اموراداری و منابع انسانی

مقدمه : امروزه از جمله مهم ترین مباحث و تخصص ها در سازمانها ، ادارات و ارگان هاي خصوصی و دولتی در حوزه دانش مدیریت و مدیریت منابع انسانی و اداري است . پیچیدگی هاي مدیریت نیروي انسانی با توجه به اهمیت سرمایه هاي انسانی در دنیاي نوین امروز ، توجه به مطالعه و تربیت متخصصان توانمند در این رشته تخصصی را ضروري ساخته است . از این رو است که رشته مدیریت منابع در اغلب دانشگاه هاي بزرگ جهان حتی در غالب یک human Resource managmant  انسانی دانشکده مستقل ارائه می گردد. مدیریت نوین منابع انسانی در بردارنده نظرات و فنون و سیستم هاي نوین در راستاي تامین نیروي انسانی ، ایجاد انگیزه و جبران خدمات ، مدیریت عملکرد به منظور دستیابی به بالاترین میزان کارایی و بهره وري در سازمانها است.

تعریف و هدف : این دوره آموزشی مجموعهاي از دروس عملی و نظري است ک ه فرد را براي کسب توانمنديهاي شغلی کارشناس منابع انسانی و اداري و کارشناس رفاهیات و کارشناس شریک تجاري راهبردي و hse کارشناس استعدادیابی و کارشناس آماده می کند.

اهداف دوره عبارت است از :

– ایجاد دانش برنامه ریزي و تامین نیروي انسانی و استعدادیابی

– ایجاد دانش نظام هاي ارزیابی و مدیریت عملکرد و جبران خدمات

– ایجاد دانش توسعه و تحول در سازمان ها

ضرورت و اهمیت :

در حال حاضر و در عصر اقتصاد دانش ، سرمایه هاي دانش و فکري به عنوان مهم ترین دارایی هاي استراتژیک سازمانها مطرح می باشند و توسعه سرمایه هاي انسانی که در بر دارنده دانش حل مسائل سازمان می باشند ، در کانون دانش و فن و عمل مدیریت قرار گرفته است . انجمن مدیریت منابع انسانی آمریکا ، شش حوزه کارکردي را براي منابع انسانی بیان داشته است :

 1) مدیریت راهبردي مناب ع انسانی : همکاري با سایر بخش هاي سازمان به منظور تدوین و اجراي طرح هایی براي تولید و ارائه کالا و خدمات

2) برنامه ریزي نیروي انسانی و کارمندیابی: شناخت مشاغلی که نیاز به نیروي کار جدید دارند و انتخاب و گزینش کارکنان مورد نظر

3) توسعه و بالندگی منابع نسانی : ارزیابی عملکرد کارکنان ،آموزش دانش ،خلاقیت ،نوآوري ،مهارت ها و توانایی هاي جدید

4) روابط کار ، همکاري با اتحادیه ها ، اطمینان از رفتارهاي عادلانه و منصفانه با کارکنان

5) جبران خدمات و پاداش کارکنان:پرداخت عادلانه و ارائه مزایا

6) ایمنی و سلامت کارکنان : تدوین رویه هایی به منظور پیش گیري از سوانح و کاهش خشونت در محیط کار تأکید بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در سند چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامی ایران (بند دوم – بند پنجم) می تواند تاکیدي بر ضرورت و اهمیت توجه به توسعه رشته دانشگاهی متناسب با نیازهاي توسعه کشور از جمله مدیریت نوین اداري و منابع انسانی می باشد . به عبارتی دستیابی به سهم برتر منابع انسانی نیازمند بهره گیري از اصول و نظامهاي مناسب منابع انسانی در کشور ، نظام اداري و بخش خصوصی است و از طرف دیگر نقش متخصصان منابع انسانی در طراحی و اسقرار این نظام برجسته می شود.

قابلیت ها و مهارت های مشترک دانش آموختگان :

1) تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل بهینه

2) برنامهریزي انجام کار و هدایت کار گروهی

3) مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی

4) بهبود و مستندسازي فرایندهاي انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیتها

5) کارآفرینی، خلق و راه اندازي عرصه هاي جدید کسب و کار

6) برقراري ارتباط موثر در محیط کار

7) برنامه ریزي به منظور رعایت الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست

8) برنامه ریزي به منظور رعایت اخلاق حرفه اي

9) تصمیم سازي و تصمیمگیري بخردانه

10) تفکر نقادانه و اقتضایی

11) خلاقیت و نوآوري

مشاغل قابل احراز :

– کارشناس منابع انسانی

– کارشناس رفاهیات

– کارشناس شریک تجاری راهبردی

– کارشناس جذب و استخدام

– کارشناس hse

دروس پیشنهادی ترم اول :

دروس پیش نیازتعداد واحدنام درس
2– جامعه شناسی سازمان ها
2– روش تحقیق مدیریت
2– آمار و کاربردهای آن
2– مدیریت اسلامی و جهادی
2– مهارت های ارتباطی
2– ساختار و تشکیلات سازمانی
2– ایمنی و بهداشت محیط کار
1– کاربینی

دروس پیشنهادی ترم دوم :

دروس پیش نیازتعداد واحدنام درس
2– برنامه ریزی منابع انسانی
2– قوانین و مقررات اداری و استخدامی
2– مدیریت دانش
2– تجزیه و تحلیل صورت های مالی
کاربینی2کارورزی 1
2– دروس عمومی
2– دروس مهارت مشترک

دروس پیشنهادی ترم سوم :

دروس پیش نیازتعداد واحدنام درس
2– بودجه ریزی عملیاتی
2– آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی
2– مدیریت استعداد و تامین نیروی انسانی
2– ارزیابی عملکرد منابع انسانی
3– پیشرفت و بالندگی شغلی
2– مدیریت بحران تغییر و تعارض سازمانی
1– ورزش
2– دروس عمومی

دروس پیشنهادی ترم چهارم :

نام درستعداد واحددروس پیش نیاز
2– زبان تخصصی
2– سیستم اطلاعات منابع انسانی
2– مدیریت راهبردی منابع انسانی
2– مدیریت بهره وری منابع انسانی
کارورزی 12کارورزی 2
2– دروس عمومی
2– دروس مهارت مشترک